Trần Đình Thành
NCS.ThSTrần Đình Thành
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Đình Thành
Đơn vị Bộ môn Địa chính
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1975
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.38388474
Số điện thoại di động 0000000000
Email dinhthanhtds@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)