Phạm Thị Nguyên
Phạm Thị Nguyên
Nhân viên hành chính
Họ và tên Phạm Thị Nguyên
Đơn vị Phòng Đào tạo Đại học
Chức vụ Nhân viên hành chính
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0912345086
Email phamthinguyen@humg.edu.vn