Văn phòng: Phòng C12.08 - Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8387566

Email: kinhte-qtkd@humg.edu.vn